Bust of A. Pushkin. 1987. Bronze, granite, natural size, 1.5.
Museum of Bolshiye Vyazemy
Copyright 2009. Valery Yevdokimov. All rights reserved.