Leo Tolstoy. 1995. Bronze, granite, height 86 cm
Copyright 2009. Valery Yevdokimov. All rights reserved.